Arceuthobium oxycedri

Image of plant Arceuthobium oxycedri
This is an excellent photo of Arceuthobium oxycedri in Family Santalaceae taken by Tamas Exner