Blakea rotundifolia

Image of plant Blakea rotundifolia
This is an excellent photo of Blakea rotundifolia in Family Melastomataceae taken by Tamas Exner
Photo location: