Cephalaria radiata

Image of plant Cephalaria radiata
This is an excellent photo of Cephalaria radiata in Family Caprifoliaceae taken by Tamas Exner
Photo location: