Egletes prostrata

Image of plant Egletes prostrata
This is an excellent photo of Egletes prostrata in Family Asteraceae taken by Tamas Exner
Photo location: