Eichhornia azurea

Image of plant Eichhornia azurea
This is an excellent photo of Eichhornia azurea in Family Pontederiaceae taken by Tamas Exner
Photo location: