Globularia amygdalifolia

Image of plant Globularia amygdalifolia
This is an excellent photo of Globularia amygdalifolia in Family Plantaginaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Santo Antao