Iris graminea

Image of plant Iris graminea
This is an excellent photo of Iris graminea in Family Iridaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Bükk