Kochia prostrata

Image of plant Kochia prostrata
This is an excellent photo of Kochia prostrata in Family Amaranthaceae taken by Tamas Exner
Photo location: