Koeleria majoriflora

Image of plant Koeleria majoriflora
This is an excellent photo of Koeleria majoriflora in Family Poaceae taken by Tamas Exner
Photo location: /Pesti-sík