Koeleria pyramidata

Image of plant Koeleria pyramidata
This is an excellent photo of Koeleria pyramidata in Family Poaceae taken by Tamas Exner
Photo location: