Kohleria spicata

Image of plant Kohleria spicata
This is an excellent photo of Kohleria spicata in Family Gesneriaceae taken by Tamas Exner
Photo location: